Painting – Foto
  • Paintings

Drawings and paintings created with felt pen or acrylic paint on Arches or Fabriano paper.  Arches paper is known for its warm white color produced in hot pressed, cold pressed, and rough varieties.  It is made in Arches France. Fabriano paper, named after the city where it is made in Italy, is handmade using 100% cotton.  It is traditionally white without the need of bleaching.  Since is it chlorine and acid free, the paper is stable over time. 

 

Զգացող գրիչով կամ ակրիլային ներկով ստեղծված նկարներ կամ Arches կամ Fabriano թղթի վրա:  Arches թուղթը հայտնի է իր տաքսպիտակ գույնով, որն արտադրվում է տաք սեղմված, սառը սեղմվածև կոպիտ սորտերի մեջԱյն պատրաստված է Arches France- ում:  Fabriano թուղթը, որը անվանվել է այն քաղաքում, որտեղ այնպատրաստված է Իտալիայում, պատրաստված է 100% բամբակիօգտագործմամբԱյն ավանդաբար սպիտակ է, առանցսպիտակեցման անհրաժեշտությանՔանի որ այն քլորից և թթվիցազատ է, ժամանակի ընթացքում թուղթը կայուն է:

 

 

P-216
P-215
P-214
P-213

Fabriano, Felt, 31 x 22,5

P-212

Arche, Felt, 41 x 31

P-211

Arche, Felt, 41 x 31

P-210

Arche, Felt, 41 x 31

P-209

Arche, Felt, 41 x 31

P-208

 Fabriano, Felt, 31 x 22,5

P-206

Fabriano, Felt,  31 x 22,5

P-205

Fabriano, Felt, 31 x 22,5

P-203

Fabriano, Felt, 31 x 22,5

P-202

Fabriano, Felt, 31 x 22,5

P-201

Fabriano, Felt, 31 x 22,5

P-200

Fabriano, Felt, 31 x 22,5

P-199

Fabriano, Felt, 56 x 38

P-198

Fabriano, Felt, 25 x 37

P-197

Arche,  Felt, 41 x 31

P-196

Arche, Felt, 41 x 31

P-195

Fabriano, Felt, 31 x 22,5

P-194

 Fabriano, Felt,  55,5 x 37,5

P-193

Fabriano, Felt, 28 x 39

P-192

Fabriano, Felt, 25,5 x 36

P-191
24 x 30
P-190
24 x 30
P-189
24 x 30
P-188
24 x 30
P-187
24 x 30
P-186
24 x 30
P-185
24 x 30
P-184
24 x 30
P-183
24 x 30
P-182
24 x 30
P-181
24 x 30
P-180
24 x 30
P-179
24 x 30
P-178
24 x 30
P-177
24 x 30
P-176
24 x 30
P-175
24 x 30
P-174
24 x 30
P-173
24 x 30
P-172
24 x 30
P-171
24 x 30
P-170
24 x 30
P-169
24 x 30
P-168
24 x 30
P-167
24 x 30
P-166
24 x 30
P-165
24 x 30
P-164
24 x 30
P-163
24 x 30
P-162
24 x 30
P-161
24 x 30
P-160
24 x 30
P-159
24 x 30
P-158
24 x 30
P-157
24 x 30
P-155
24 x 30
P-154
24 x 30
P-153
24 x 30
P-152
24 x 30
P-151
24 x 30
P-150
24 x 30
P-149
24 x 30
P-148
24 x 30
P-147
24 x 30
P-146
24 x 30
P-145
24 x 30
P-144
24 x 30
P-143
24 x 30
P-142
24 x 30
P-141
24 x 30
P-140
24 x 30
P-139
24 x 30
P-138
24 x 30
P-137
24 x 30
P-136
24 x 30
P-135
24 x 30
P-134
24 x 30
P-133
24 x 30
P-132
24 x 30
P-131
24 x 30
P-130
24 x 30
P-129
24 x 30
P-128
24 x 30
P-127
24 x 30
P-126
24 x 30
P-124
24 x 30
P-123
24 x 30
P-122
24 x 30
P-121
24 x 30
P-120
24 x 30
P-119
24 x 30
P-118
24 x 30
P-117
24 x 30
P-116
24 x 30
P-115
24 x 30
P-114
24 x 30
P-113
24 x 30
P-112
24 x 30
P-111
24 x 30
P-110
24 x 30
P-109
24 x 30
P-108
24 x 30
P-107
24 x 30
P-106
24 x 30
P-105
24 x 30
P-104
24 x 30
P-103
24 x 30
P-102
24 x 30
P-101
24 x 30
P-100
24 x 30
P-99
24 x 30
P-98
24 x 30
P-97
24 x 30
P-96
24 x 30
P-95
24 x 30
P-94
24 x 30
P-93
24 x 30
P-91

Arche, Felt,  31 x 41

P-90

Arche, Felt,  31 x 41

P-89

Arche, Felt,  31 x 41

P-88

Arche, Felt,  31 x 41

P-87

Arche, Felt, 41 x 31

P-86
Arche, Felt, 41 x 31
P-85

Fabriano, Felt,  37,5 x 25

P-84

Fabriano, Felt, 28 x 39

P-83

Fabriano, Felt, 28 x 39

P-82

Fabriano, Felt, 28 x 39

P-81

Fabriano, Felt, 28 x 39

P-80

Fabriano, Felt,  28 x 39

P-79

 Schoellers, Felt, 25,5 x 36,5

P-78
25,5 x 36,5
P-77
 Schoellers, Felt,  25,5 x 36,5
P-76

 Schoellers, Felt,  25,5 x 36,5

P-75

 Schoellers, Felt,  25,5 x 36,5

P-74

 Schoellers, Felt,  25,5 x 36,5

P-73

 Schoellers, Felt, 25,5 x 36,5

P-72

 Schoellers, Felt, 25,5 x 36,5

P-71

Fabriano, Felt, 28 x 38

P-70

Arche, Felt,  31 x 41

P-69

Arche, Felt,  31 x 41

P-68

Arche, Felt,  31 x 41

P-67

Arche, Felt,  31 x 41

P-66

Arche, Felt,  31 x 41

P-65

Arche, Felt,  31 x 41

P-64

Arche, Felt,  31 x 41

P-63

Arche, Felt,  31 x 41

P-62

Arche, Felt,  31 x 41

P-61

Arche, Felt,  31 x 41

P-60

Arche, Felt,  31 x 41

P-59

Arche, Felt, 31 x 41

P-058

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-057

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-056

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-055

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-053

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-052

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-051

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-050

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-049

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-048

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-047

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-046

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-045

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-044

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-043

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-042

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-041

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-040

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-039

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-038

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-037

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-036

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-035

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-034

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-033

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-032

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-031

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-030

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-029

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-028

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-027

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-026

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-025

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-024

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-023

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-022

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-021

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-020

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-019

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-018

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-017

Fabriano, Acrilic, 78 x 56 

P-016

Fabriano, Acrilic, 78 x 56

P-08

Canson, Felt, 32,5 x 50

P-07

Arche, Felt, 41 x 31